fotopalyazat_header

FOTÓZZ ÉS NYERJ A CORDIÁVAL!

Budapest régi és új arcai
Budapest egy folyton változó, élő város, ahol a régit és az újat gyakran egymás közvetlen szomszédságában találjuk meg. Teljes városrészek funkciói alakulnak át pár év leforgása alatt. Jó példa erre a Futureal-csoport számos nemzetközi díjat nyert Corvin-negyed városrehabilitációja.

A Cordia varsói értékesítési irodájának és bemutató termének megnyitójára Magyarországon és Lengyelországban párhuzamosan hirdetjük meg fotópályázatunkat. A hazai pályázat címe: Budapest régi és új arcai.

Jelentkezés

1. Készíts egy, a hosszabbik oldalán minimum 3000 pixeles képet, ami szerinted

  • a legjobban mutatja meg, hogyan él együtt Budapesten a régi és az új,
  • vagy ami a legjobban szemlélteti magát a változást.

2. Posztold a képet szeptember 18. reggel és október 14. éjfél között publikus Instagram csatornádon a következő hashtegekkel:

  • #budapestreborn
  • #cordiaotthonok

3. Ha téged választott a zsűri, küldd el nekünk a képedet a lehető legnagyobb felbontásban, hogy kinyomtathassuk és kiállíthassuk a varsói értékesítési iroda és bemutatóterem megnyitóján!

fotopalyazat_2

Kiválasztás

  • A szakértőinkből és Rizsavi Tamásból álló zsűri október 15. és 16. között választja ki nyerteseket
  • Október 16-án délután a Facebook és az Instagram csatornánkon hirdetjük ki a nyerteseket

Nyeremények

1. Helyezett: 100.000 forint értékű Media Markt utalvány
2. Helyezett: 30.000 forint értékű Media Markt utalvány
3. Helyezett: 10.000 forint értékű Media Markt utalvány

Az első három helyezett fotóit kiállítjuk a varsói értékesítési iroda és bemutató terem megnyitóján a lengyel pályázat nyerteseinek alkotásaival együtt.

fotopalyazat_1170x1170

JÁTÉKSZABÁLYZAT – Instagram nyereményjáték

Budapest régi és új arcai
#budapestreborn és #cordiaotthonok Instagram játékszabályzat

RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

1. A játék szervezője, időtartama

1.1. A játék szervezője:

A Cordia Management Kft. (székhelye: 1082 Budapest. Futó utca 47-53. VII. emelet, adószám: 25786482-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-289024) (a továbbiakban: „Megbízó”) a Budapest régi és új arcai elnevezésű nyereményjáték („Játék”) szervezésével és lebonyolításával megbízta a Noguchi & Peters Kft-t (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.) (a továbbiakban: „Szervező”). A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező látja el.

1.2. A Játék időtartama:

A Játék 2018. szeptember 18. 8:00 órától – 2018. október 14. 23:59:59-ig tart.

1.3. A részvétel feltételeiről a https://cordia.hu/fotopalyazat oldalon (a továbbiakban: „weboldal”) tájékozódhat.

2. Részvételi feltételek, regisztráció, mechanizmus

2.1. Részvételi feltételek

A Játékban részt vehet minden magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját NYILVÁNOS Instagram profillal (a továbbiakban: „Instagram profil”) rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes, a 2.1.4 pontban meghatározott, a Játékból kizárt személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”), aki a Játék 1.2. pontjában írt időtartama alatt:

2.1.1. legalább 1 (egy) darab a jelen Játékszabályzat 3.2. pontjában leírtaknak mindenben megfelelő fényképet (a továbbiakban: „Fénykép”) készít, és amelyet

2.1.2. az Instagram alkalmazás segítségével saját Instagram profilján keresztül megoszt és ellát #budapestreborn és #cordiaotthonok jelölésekkel.

2.1.3. A Játékból ki vannak zárva a Megbízó, Szervező valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.1.4. A Játékos a Játékban történő részvételével és a Fénykép feltöltésével egyben kijelenti, hogy a jelen Játékszabályzatot (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) és az Instagram által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt: http://instagram.com/about/legal/te… megismerte, és azok rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadta (a továbbiakban együttesen: „Pályázat”).

2.2. A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető, módosítható. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt korlátlan számú Pályázatot jogosult beküldeni.

2.3. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.4. A Játékosok a Pályázat beküldésekor az Instagram profiljuk (nick név) alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

2.5. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.6. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabály szerint történik. Amennyiben a Játékszabály valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

2.7. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok a saját Instagram profiljukon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címet vagy Instagram profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, Instagram profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

2.8. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.9. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Instagram profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Instagram profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan igazolt kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

2.10. Szervező nem tekinti érvényesnek és fenntartja a jogát arra vonatkozóan, hogy kizárja a Játékból azokat a Pályázatokat, amelyek:

– bármilyen okból jogszabályba ütköznek;
– káromkodást tartalmaznak;
– megbotránkoztató tartalmúak;
– obszcén, agresszív, fenyegető stílusúak;
– pornográf vagy szexuális tartalmúak;
– bármely személlyel, a Szervezővel vagy a Megbízó termékeivel kapcsolatosan sértő, vagy nem megfelelő hangvételű tartalommal rendelkeznek;
– a Játékosra nézve sértő jellegűek;
– harmadik személyekre nézve sértőek;
– harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik;
– más, a Megbízó által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg;
– más termék vagy szolgáltatásra vonatkozó reklámot hordoznak, vagy arra utalnak;
– más honlapra irányítanak;
– más személyek szerzői vagy egyéb jogait sértik;
– a Szervező szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Nyereményjáték koncepciójába.

2.11. Amennyiben a Pályázat tartalma a Szervező szubjektív, saját mérlegelési jogkörében meghozott döntése szerint a fent felsorolt feltételek bármelyikébe ütközik, a Szervező azt kizárja a Játékból. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy az ilyen Pályázatot feltöltő Játékos teljes egészében kizárásra kerüljön a Játékból.

2.12. A Játékos által beküldött tartalomért teljes mértékben a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok, illetve egyéb jogsértés vonatkozásában harmadik személynek a beküldött Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező, illetve a Megbízó jogosult a Játékosra áthárítani.

2.13. A Játékban való részvétellel és a Fénykép 2.1.2. pont szerinti  Instagram profiljára történő feltöltésével a Játékos minden külön anyagi vagy más jellegű követelés nélkül kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy

– a Szervező a Fényképet a Játékkal összefüggésben a saját és a Megbízó Facebook és Instagram oldalán nyilvánosságra hozza,
– a Szervező és a Megbízó a Fényképet a Játékkal összefüggésben szabadon (ide értve Megbízó honlapját is) nyilvánosságra hozza és szabadon felhasználja a #budapestreborn és #cordiaotthonok megjelölésű képet a szerző feltüntetésével,
– amennyiben nyertes képként kerül elbírálásra pályamunkája, a képet Megbízó kiállítja Varsóban (00-667 Hala Koszyki, Koszykowa 63) feltéve ha a Játékos a 3.2.5 pontban meghatározott feltételeket maradéktalanul teljesíti,
– a Megbízó a Fényképet a szerző feltüntetésével a Játékot követően is a https://cordia.hu honlapján bármikor nyilvánosságra hozza, azt a későbbiekben is szabadon felhasználja.

3. A Játék leírása, menete

3.1. A Játékos a 3.2. pontban meghatározottaknak megfelelő Fénykép Instagram profiljára történő feltöltésével és a Fénykép #budapestreborn és #cordiaotthonok jelölésekkel történő ellátásával vesz részt a Játékban.

3.2. Fénykép

3.2.1. A Játékban résztvevő Fényképnek tartalmaznia kell kötelezően: Budapestről készült fotót, melyen Budapest régi és új arcai egyszerre jelennek meg, a városrészek funkcióváltása, régi és új jellemzői egy képen, jól felismerhetően látszanak. A Fényképhez a #budapestreborn és #cordiaotthonok jelöléseket hozzá kell írni.

3.2.2. A Játékos a fénykép feltöltésével kijelenti és szavatolja, hogy:

– az általa feltöltött fénykép kizárólag a saját képmását vagy olyan képmását tartalmazza, akik hozzájárultak a kép elkészítéséhez és az Instagramra, valamint a jelen Játékba történő beküldéséhez;
– az általa feltöltött Fényképet a Játékos készítette, illetve korlátozásmentesen rendelkezik a fénykép felhasználási jogaival, valamint azok engedélyezési jogával;
– a Fénykép nem tartalmaz harmadik személyeket illető védjegyeket, illetve kereskedelmi megjelöléseket, nem sérti bármely személy szabadalmát, védjegyét, üzleti titkot, szerzői jogot vagy egyéb tulajdonjogot;
– a fénykép nem sérti harmadik személyek szerzői vagy más törvény által védett jogait, törvényes érdekeit;
– a fényképen nem szerepel egyéb, törvény vagy más jogszabály által tiltott tartalom.

3.2.4. Azzal, hogy a Játékos úgy dönt, hogy a nyilvános Instagram profilján a Fényképet hozzáférhetővé teszi, tudomásul veszi, hogy a Fénykép és a profilján elérhető minden tartalom – az Instagram felhasználási feltételeinek megfelelően – nyilvánosan hozzáférhető.

3.2.5 Játékos a Fénykép feltöltésével tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertes képként kerül elbírálásra pályamunkája, a képet Megbízó kiállítja Varsóban (00-667 Hala Koszyki, Koszykowa 63) 2018. október 26-án, és ehhez nyomdai minőségű felbontást (300 dpi, jpg formátum, 10 MB-nál nem nagyobb fájlméret, a kép hosszabbik oldalán minimum 3000 pixel) kér Szervező a játékostól e-mailben a 4.2 pontban leírtak szerint. Amennyiben ennek a kérésnek a nyertes pályamű készítője nem tud eleget tenni, Játékos tudomásul veszi, hogy a 4.2 pont szerint a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult a soron következő tartaléknyertest értesíteni, részére a Nyereményt átadni és a soron következő tartaléknyertes kapja meg a jogot a kiállításon való részvételre.

3.2.6. Amennyiben a Játékos:

– által feltöltött Fénykép nem felel meg a Játékszabályzat rendelkezéseinek, vagy
– az általa feltöltött Fényképet más Játékos már feltöltötte, vagy
– valószínűsíthető, hogy hamis adatokkal vesz részt a Játékban, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel, vagy
– valószínűsíthető, hogy a Játék menetét vagy eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja, vagy
– jelen Játékszabályzat bármely rendelkezését megsérti,
a Szervező a Játékost jogosult a Játékból kizárni.

3.2.7. A Szervező bármikor kérheti a Játékost, hogy igazolja, hogy a Fényképet ő készítette és a Játékban való részvételre jogosult volt. Ilyen esetben a Játékosnak 2 munkanapon belül egyértelműen bizonyítania kell a kép eredetét. Amennyiben a Játékos a felszólításnak nem tesz eleget, vagy a részvételi jogosultságát és/vagy a kép megfelelőségét nem igazolja hitelt érdemlően, a Szervező jogosult a Játékost a Játékból kizárni.

3.2.8. A Szervező és a Megbízó kifejezetten kizárja a felelősségét a Játékosok által feltöltött Fényképek tekintetében harmadik személyek által támasztott minden igénnyel szemben. Ilyen igények esetén a Játékos köteles a Szervező vagy a Megbízó helyett közvetlenül helytállni, illetve a Szervezőt vagy a Megbízót kártalanítani.

3.2.9. A feltöltött Fényképre vonatkozóan a Játékos vagy bármely más, harmadik személyek a Szervezővel szemben díjazás, kártérítés, sérelem díj jogcímén követelést, igényt nem támaszthatnak.

3.2.10. Ha Fényképek kapcsán a Játékosnak problémája, észrevétele van, a cordia@noguchi.hu e-mail címen jelezheti azt.

3.3. A Pályázatok elbírálása:

A Játék végét követően, a fenti feltételt teljesítő Játékosok közül a Cordia Management Kft. munkatársaiból álló zsűri és a kampány népszerűsítésében részt vevő influencer választja ki a Játék nyerteseit. Az elbírálás 2018. október 15-16. között történik. Az elbírálás során a zsűri és az influencer egy első, egy második és egy harmadik helyezettet választ, illetve minden helyezett mellé választanak egy tartaléknyertest. A tartaléknyertes Pályázatok a kiválasztás sorrendjében az 5. pontban meghatározott feltételek szerint válnak jogosulttá a Nyereményre, ha a Nyertes Pályázat vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázat bármely okból érvénytelen, vagy az azt beküldő Játékos a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

4. A Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása

4.1. A Szervező által megbízott influencer és a zsűri a nyertes (1., 2. és 3. helyezett) Játékosokat 2018. október 16. napján Instagram poszt és Facebook poszt formájában közzéteszik. A nyilvánosságra hozatal során a Nyertes Instagram neve (profil betagelése) jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul.

4.2. A Szervező privát Instagram üzenetben kéri el a nyertes Játékos telefonszámát és e-mail címét, amelyen keresztül a Felek egyeztetik a Nyeremény részleteit. Az értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos köteles az Értesítés kézhezvételét követő 2 napon belül visszaigazolni az Értesítést a cordia@noguchi.hu címre küldött e-mailben és megküldeni az eredeti fényképfelvételt (amelyből a felvételkészítés adatai megállapíthatóak) nyomdai minőségben (300 dpi, jpg formátum, 10 MB-nál nem nagyobb fájlméret, a kép hosszabbik oldalán minimum 3000 pixel), a Szervező pedig adategyeztetés céljából a nyertes Játékost az általa megadott elérhetőségen (lehetőleg: telefonszámon) az Értesítés visszaigazolását követő 5 napon belül felhívhatja. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, illetve a Nyeremény egyeztetéshez szükséges adatait nem adja meg, és/vagy nyomdai minőségű (300 dpi, jpg formátum, 10 MB-nál nem nagyobb fájlméret, a kép hosszabbik oldalán minimum 3000 pixel) felbontásban a Fényképet nem küldi meg e-mailben a cordia@noguchi.hu címre, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult a soron következő tartaléknyertest értesíteni, részére a Nyereményt átadni.

Amennyiben a kölcsönösen egyeztetett időpontban a Nyertes nyereményét nem veszi át, és a Nyertes előzetesen minimálisan 48 órával nem jelzi akadályoztatását, úgy a Szervező nem köteles a Nyeremény átadására. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A Szervező fenntartja azt a jogot, hogy a bármely okból át nem vett Nyereményt a sorrendben következő tartaléknyertesnek adja át.

4.3. A Szervező fenntartja a jogát arra, hogy kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

5. Nyeremények

5.1. A 3.3. pontban és a Játékszabályzatban meghatározott feltételek szerint a Játék során kiosztásra kerül összesen 1 darab 100.000-, Ft forint értékű Media Markt ajándékutalvány az első helyezett nyertes Játékos részére, 1 db 30.000-, Ft értékű Media Markt ajándékutalvány a második helyezett nyertes Játékos részére, 1 db 10.000-, Ft értékű Media Markt ajándékutalvány a harmadik helyezett nyertes Játékos részére.

5.2. Egy Játékos a Játék időtartama alatt kizárólag egy darab Nyereményre lehet jogosult.

5.3 A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható.

6. Adózás, költségek

A fent megnevezett termékek és szolgáltatások ingyenes (térítés nélküli), Nyertesnek történő átadását a Szervező a hatályos 2007. évi általános forgalmi adóról szóló CXXVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
A nyeremény a Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) alapján adóköteles juttatás, amelynek megfizetése a kifizetőt (jelen esetben: Megbízót) terheli.
A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

7. Adatvédelem

7.1. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

7.1.1. A Szervező, mint adatkezelő és adatfeldolgozó az Instagram profil neveket, illetve a Játék során részére megadott adatokat kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremény átadása céljából kezelje és feldolgozza, és azokat a Játék lezajlását követő 30 napon belül törölje. Az adatkezelés jogalapja a Játékos előzetes hozzájárulása. A Szervező a nyereményjáték során keletkezett személyes adatokat nem adja át a Megbízónak, azokhoz a Megbízónak semmilyen hozzáférése nincs, azokat a Szervező, mint adatkezelő kezeli a vonatkozó jogszabályok maximális betartásával.

7.1.2 Nyertesség esetén nevüket a Megbízó minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozhatja, valamint a Cordia Facebook és Instagram oldalán bejegyzést helyezhet el a Játékos nevének megjelölésével.

7.1.3. A Játékosok részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

7.2. A megadott személyes adatok kezelője és feldolgozója a Játék Szervezője: a Noguchi & Peters Kft.

7.3. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címen: cordia@noguchi.hu. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni és bírósághoz fordulni.

7.4. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Nyeremény átadása előtt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

8. Vegyes rendelkezések

8.1. A Szervező kizárja felelősségét a Játékos valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a Nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

8.2. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. Az Instagram teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal kedvezőtlenül befolyásolhatják a Szervezőn kívül álló tényezők (pl. kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, stb.). A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve az azt tartalmazó Weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el, túlterhelt vagy esetlegesen leáll.

8.3. A Játékos kizárólag saját Instagram profiljával jogosult részt venni a Játékban. A Játékkal kapcsolatos Instagram, illetve e-mail fiók használat jogosultságából fakadó esetleges vitákkal kapcsolatban a Szervező a felelősségét kizárja.

8.4. A Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, ha a Nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható okból hiúsul meg, vagy a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor. A Szervező fenntartja a jogot, hogy ilyen előre nem látható, a Nyeremények átadásának meghiúsulását eredményező okok miatt a Nyereményeket bármikor megváltoztassa, vagy visszavonja.

8.5. Visszaélés gyanúja esetén a Szervező jogosult a Játékost a Játékból kizárni, a kizárással a Játékos addig nevezett Fényképei automatikusan törlésre kerülnek. A Játékos kártérítésre vagy egyéb ellenszolgáltatásra nem jogosult, ezzel kapcsolatos mindennemű felelősséget a Szervező kizár.

8.6. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. elírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), sem a Szervező, sem a Megbízó semmilyen felelősséget nem vállal.

8.7. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

8.8. Ha a Játékos képfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, telefonhálózattal, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.9. A Szervező kizárja a felelősségét a Cordia profil és az oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.10. A Játék semmilyen módon nem szponzorált az Instagram által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik az Instagramhoz. Az adatszolgáltatás nem az Instagram részére, hanem a Szervező részére történik.

8.11. A Játékkal kapcsolatban tájékoztatást kérni, illetve panaszt tenni a következő elérhetőségen lehetséges: cordia@noguchi.hu e-mail cím.

8.12. A Szervező fenntartja a jogát, hogy a Játék szabályait a Játék időtartama alatt bármikor megváltoztassa vagy a teljes Játékot törölje. Ebben az esetben a Részvételi szabályzat változásairól vagy a Játék törléséről a www.cordia.hu/fotopalyazat internetes címen nyilvánosságra kerül a szükséges tájékoztatás.

Budapest, 2018. szeptember 17.