cordia_adatvedelem_header

Adatkezelési Tájékoztató

Cordia Management Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cordia Agent Hitelszervező és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Utolsó módosítás: 2022. március 9.

Cordia Management Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cordia Agent Hitelszervező és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Utolsó módosítás: 2022. március 9.

Tartalom

1. Általános rendelkezések és elérhetőségek

2. A Tájékoztató frissítése és elérhetősége

3. Egyéb adatvédelmi feltételek

4. A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

5. Személyes adatok átadása szerződéses partnereinknek

6. A https://cordia.hu/ weboldalon felhasznált sütik

7. Gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok

8. Adatbiztonsági intézkedések

9. Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok

1. Általános rendelkezések és elérhetősége

A jelen tájékoztató („Tájékoztató”) a Cordia Management Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság („Cordia Management„) és/vagy a Cordia Agent Hitelszervező és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság („Cordia Agent„) által kezelt, azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ (személyes adat) kezelésére vonatkozik.

A jelen Tájékoztatóban a továbbiakban, ahol valamely adatkezelési tevékenységet az egyik Cordia cég önállóan végez, ott a saját, külön cégnevén jelenik meg. A közös adatkezelési tevékenységeknél a Cordia Management és a Cordia Agent együttesen: “Cordia” néven szerepelnek. A közös adatkezelés azt jelenti, hogy az adott adatkezelés céljait és eszközeit a Cordia Management és a Cordia Agent közösen határozza meg. A közös adatkezelők átlátható módon, a közöttük létrejött megállapodásban határozzák meg az EU Általános 2016/679. számú Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) szerinti kötelezettségek teljesítéséért fennálló feladataikkal összefüggő felelősségük megoszlását. A megállapodás lényegét az érintett rendelkezésére kell bocsátani.

A Cordia címe: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. em.
A Cordia Management cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-289024
A Cordia Agent cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-877571
A Cordia weboldala: https://cordia.hu/
A Cordia telefonszáma: 36/1/2662181
A Cordia email címe: cordia.management@cordiahomes.com
A Cordia képviselője és elérhetőségei: Földi Tibor, elérhetőségeit lásd fent

Ha Önnek bármilyen kérdése vagy észrevétele van ezzel a Tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt használná a https://cordia.hu/ weboldalt, vagy valamilyen adatot a jelen Tájékoztató szerint átadna, kérjük lépjen kapcsolatba a Cordia-val a fenti elérhetőségek valamelyikén.

Ha Ön a személyes adatokat harmadik fél szolgáltató szolgáltatásának igénybevételével bocsátja rendelkezésünkre (pl. egy közösségi oldalon keresztül), akkor az adatok kezelésére az adott szolgáltatás saját adatkezelési tájékoztatója és egyéb felhasználási feltételei is irányadók lehetnek. Ezzel kapcsolatban a Cordia nem tartozik felelősséggel.

2. A Tájékoztató frissítése és elérhetősége

A Cordia fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra és szükség esetén az érintettek megfelelő időben történő előzetes tájékoztatásával. A jelen Tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti- vagy munkavállalói igény, új adatkezelési cél, újonnan felfedezett biztonsági kockázat, vagy az érintettek visszajelzése miatt szükség van. A jelen Tájékoztatóval vagy adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatos kommunikáció, valamint egyébként az érintettel való kapcsolat során a Cordia kapcsolatfelvételi és kapcsolattartási célból felhasználhatja az érintettnek a Cordia rendelkezésére álló elérhetőségeit. Kérésére a Cordia például megküldi az érintettnek a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát, vagy igazolja a Tájékoztató érintettek általi megismerését.

3. Egyéb adatvédelmi feltételek

Egyes külön szolgáltatások igénybevétele során specifikus adatvédelmi feltételek is alkalmazandók lehetnek, melyekről Ön az adott szolgáltatás igénybevétele előtt kap tájékoztatást.

Az érintettek a vonatkozó személyes adatokat minden esetben az irányadó jogszabályokkal összhangban kötelesek a Cordia rendelkezésére bocsátani. Így különösen, megfelelő és tájékozott hozzájárulással vagy egyéb jogalappal kell rendelkezzenek a személyes adatok átadására (például: kapcsolattartók, hozzátartozók adatainak megadása esetén). Ha a Cordia tudomására jut, hogy valamely érintett adatait hozzájárulása vagy egyéb megfelelő jogalap nélkül közölték, úgy az adatokat a Cordia haladéktalanul törölheti, emellett az érintett jogosult a jelen Tájékoztató szerinti jogok és jogorvoslati lehetőségek gyakorlására. A Cordia nem felelős az érintettek fenti kötelezettségvállalásának, valamint kijelentésének megszegéséből esetlegesen származó károkért, veszteségért vagy sérelemért.

4. A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

A Cordia Management és/vagy a Cordia Agent által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelési célok, valamint az adatkezelés időtartama és az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak köre részletesen az alábbi táblázatban kerül bemutatásra.

Az adatkezelési célok összefoglalva a következők:

 • A Cordia Management ügyfelei és az általuk megvásárolni kívánt ingatlanok eladói között létrejövő ingatlan adásvételi szerződés előkészítése, így különösen az Ön által keresett ingatlanokkal kapcsolatos tájékoztatás adása. Az ingatlan adásvételi szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan a Cordia Management továbbítja a vevők elérhetőségeit (név, lakás, e-mail, telefonszám) az érintett társasházak közös képviselőinek.
 • Adattovábbítás a Cordia FM Társasházkezelő Korlátolt Felelősségű számára. Property management szolgáltatás, valamint a kapcsolódó ingatlan bérbeadási, ingatlanközvetítői és egyéb szolgáltatás igénybevétele.
 • Online fiók létrehozása a Cordia valamelyik weboldalán.
 • Reklámanyagok küldése e-mailben és/vagy telefonos megkereséssel (közvetlen üzletszerzés) a Cordia részéről.
 • Lakásvásárlást, valamint a Cordia szolgáltatásainak igénybevételét követő elégedettségmérés, például szóban, írásban, e-mailben vagy telefonon.
 • Vásárlói tájékoztató küldése e-mailben a Cordia részéről.
 • Az ingatlan adásvételi szerződéshez kapcsolódó hitel- és számlaszerződések előkészítése az OTP Bank Nyrt. részéről.
 • Az Ön lakásingatlanában a lakás automatizálására szolgáló Okos Otthon rendszer és eszközök kiépítése és üzemeltetése.
 • Egyéb, a jelen Tájékoztatóban nem nevesített szerződésekkel kapcsolatban eljáró szerződéses partnerek kapcsolattartóinak, valamint a teljesítésbe és a teljesítés ellenőrzésébe bevont személyek adatainak kezelése a szerződés teljesítése (napi szintű végrehajtása) céljából.
 • Szerződéses partnerek, valamint szerződéses partnerek kapcsolattartóinak, valamint a teljesítésbe és a teljesítés ellenőrzésébe bevont személyek adatainak kezelése a szerződéssel összefüggő megfelelési kérdéssel vagy a szerződés végrehajtásával kapcsolatos bármilyen egyéb teendő céljából, ideértve a szerződéses jogok biztosítása érdekében szükséges jogorvoslatok keresését.
 • Szerződéses partnerek, valamint szerződéses partnerek kapcsolattartóinak, valamint a teljesítésbe és a teljesítés ellenőrzésébe bevont személyek adatainak kezelése a szerződéssel összefüggő megfelelési kérdéssel vagy a szerződés végrehajtásával kapcsolatos bármilyen egyéb teendő céljából, ideértve a szerződéses jogok biztosítása érdekében szükséges jogorvoslatok keresését.
 • Az érintett személyek adatvédelmi jogai (részletesen lásd: 9. pont) érvényesítésével kapcsolatos adatkezelés.
 • Az érintett személyek adatkezeléshez történő hozzájárulásainak, valamint a hozzájáruló nyilatkozat esetleges visszavonásának archiválása.
 • Adatvédelmi incidensek nyilvántartása (ideértve az incidensek kezelésével kapcsolatban tett lépések dokumentálását).

Ha egy adatkezelési cél a Cordia vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, a jogos érdek megállapításához használt érdekmérlegelési tesztet a Cordia a fenti elérhetőségek valamelyikére benyújtott kérés esetén rendelkezésre bocsátja.

A Cordia kifejezetten felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat a Cordia nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A reklámanyagok küldéséről való leiratkozáskor Ön a megadott e-mail címére egy megerősítő linket kap, amelyen meg kell erősítenie a kérését, hogy leiratkozhasson. A megerősítés azért fontos, hogy a Cordia megbizonyosodjon arról, hogy a leiratkozást kérő személy nem robot, a saját nevében jár el, a saját e-mail fiókja vonatkozásában erősíti meg a kérését és valódi email címet használ. A megerősítő link 48 (negyvennyolc) óráig érvényes. A leiratkozási határidő a megerősítéskor kezdődik. Amennyiben Ön 48 órán belül nem erősíti meg a leiratkozást, a link elévül és új linket kell kérni.

 Az egyes adatkezelések jogalapja és időtartama alapvetően az alábbi jogszabályok alapján került meghatározásra:

 • Art.” – az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény. Az adóügyi bizonylatok alátámasztásául szolgáló adatokat a Cordia köteles megőrizni.
 • Ptk.” – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. Ha az adatkezelés időtartamaként a Tájékoztató igény érvényesíthetőségének elévülési idejét jelöli meg, az elévülést megszakító cselekmény az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja (Ptk. 6:25. § (2)). Elévülés nyugvása esetén az akadály megszűnésétől számított egyéves – egyéves vagy ennél rövidebb elévülési idő esetén három hónapos – határidőn belül a követelés akkor is érvényesíthető, ha az elévülési idő már eltelt, vagy abból a fenti időtartamnál kevesebb van hátra (Ptk. 6:24. § (2)).
 • Reklámtörvény”: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.
 • Számviteli Törvény” – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény. Bizonyos adatokat – például amik a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, vagy a Cordia és szerződéses partnere közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl. egy adásvételi szerződésben), a könyvelést alátámasztó iratokban vagy a kiállított számlán szerepelnek – a Cordia köteles a Számviteli Törvény alapján megőrizni. A Számviteli Törvényben írt 8 éves adatmegőrzési idő onnantól számítandó, hogy az adott évben felmerült egy, az adathoz kapcsolódó könyvelési tétel vagy a beszámoló/könyvelés bármilyen módon az adott adatra támaszkodott. A gyakorlatban: ha az adat olyan szerződésben szerepel, amely alapján több teljesítés történik (pl. egy szerződés alatt több szolgáltatást nyújtanak), minden egyes teljesítéstől külön számítandó a 8 év, mert az egyes teljesítésekről külön készül számla, ami alapján könyvelik az adott ügyletet. Ha az adat olyan szerződésben szerepel, ami például egy dolog adásvételéről szól (megtörténik az átadás, és a teljesítéssel megszűnik a szerződés), akkor a szerződés és a számla alapján lekönyvelik az ügyletet az adott évben, és onnan kezdődik az említett 8 év.

5. Személyes adatok átadása szerződéses partnereinknek

A Cordia az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó feladatok elvégzésére a jelen Tájékoztatóban külön megnevezett szerződéses partnereken túl az alábbi szerződéses partnereket veszi igénybe.

A szerződéses partnerek összefoglalva következők:

 • salesforce.com EMEA Limited – tárhelyszolgáltatás.
 • Attention CRM Consulting Kft. – weboldal fejlesztés és karbantartás.
 • LEAD GENERATION Kft. – ügyfélkapcsolat.
 • DONE Digital Kft. – weboldal fejlesztés.
 • Silver Frog Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – tárhelyszolgáltatás.
 • Hidden Design Kft. – tárhelyszolgáltatás.
 • Wavemaker Hungary Média, Tartalom és Technológia Kft. – médiatervezési és médiavásárlási feladatok.
 • A Cordia értékesítői – adásvételi szerződés előkészítése.
 • Business Solution Informatikai Zrt. – szerver virtualizációs-, tárhely-hosting szolgáltatás igénybevétele.
 • NK Services (Magyarország) Infokommunikációs Megoldások és Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság – szerver virtualizációs-, tárhely-hosting szolgáltatás igénybevétele.

A szerződéses partner úgynevezett „adatfeldolgozóként” jár el: a jelen Tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat a Cordia nevében kezeli. A Cordia csakis olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak – különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében – arra vonatkozóan, hogy a GDPR követelményeinek teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják, ideértve az adatkezelés biztonságát is. Az adatfeldolgozóra háruló konkrét feladatokat és felelősségeket a Cordia és az adatfeldolgozó közötti szerződés szabályozza. Az adatkezelésnek a Cordia nevében való elvégzését követően az adatfeldolgozó a Cordia választása szerint visszaszolgáltatja vagy törli a személyes adatokat, kivéve, ha az adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog előírja azok tárolását.

Szerződéses partnereink.

A Cordia Agent az OTP Pénzügyi Pont Zrt. számára pénzügyi szolgáltatás közvetítést végez. végez oly módon, hogy, mint függő alügynök közvetíti az OTP Csoport tagjainak a függő alügynöki megbízási szerződésben nevesítetten az OTP Csoport termékeit, szolgáltatásait a tevékenysége során kapcsolatba került ügyfelek felé. Ennek során a Cordia minősül adatfeldolgozónak, és az adatkezeléssel kapcsolatban az OTP Pénzügyi Pont Zrt. mint adatkezelő adatkezelési tájékoztatója irányadó.

6. A https://cordia.hu/ weboldalon felhasznált sütik

A https://cordia.hu/ weboldal bizonyos területein használunk sütiket (cookie-kat). A sütik olyan fájlok, melyek információt tárolnak az Ön webes keresőjén.

A sütik például lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, ha Ön korábban azt már meglátogatta, vagy segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek. A sütik segítségével biztosítani tudjuk azt is, hogy az Ön következő látogatása alkalmával megjelenő információk meg fognak felelni az Ön felhasználói elvárásainak (anélkül, hogy Önt személyesen azonosítaná).

Mikor Ön felkeresi valamely weboldalunkat, sor kerülhet olyan technikai információk automatikus gyűjtésére is, melyekből az Ön személye nem azonosítható. Például egy olyan másik weboldal neve, mely Önt erre a weboldalra irányította, a weboldalhoz való hozzáférés helyszíne, a weboldalon végzett keresések. Ezen információk gyűjtése segítséget nyújt számunkra a weboldalunk felhasználói által preferált keresési szokások személyes adatok felhasználása nélkül történő felismerésében. Ezen információk kizárólag belsőleg kerülnek felhasználásra. A névtelen vagy általános jellegű adatok, melyekből az Ön személye nem azonosítható, nem minősülnek személyes adatnak, így nem tartoznak ezen Tájékoztató hatálya alá.

Ön beállíthatja webes keresőjét, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik az Ön gépére. Mindegyik webes kereső különböző, így kérjük használja keresője “Segítség” menüjét a sütik beállításainak módosításához. A sütik természetével, valamint kikapcsolásukkal kapcsolatos további információt a http://www.youronlinechoices.com/hu/ oldalon talál. A https://cordia.hu/ weboldal a sütik használatával történő működésre készült, így azok kikapcsolása hatással lehet a weboldal használhatóságára, és megakadályozhatja, hogy Ön annak minden előnyét kihasználja

A leggyakrabban használt böngészők esetében a sütik kezelésére vonatkozó menüpontok:

Mozilla Firefox
Google Chrome
Internet Explorer

A Google Analytics további lehetőségeket biztosít a Google Analytics szolgáltatásokról való leiratkozáshoz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

A https://cordia.hu/ weboldalon használt cookie-k a cookie táblázatban találhatók.

7. Gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok

16 éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha szülőktől ehhez engedélyt kértek.

Személyes adatok rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott.

Amennyiben Ön bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy, akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy a Cordia, amely érintett személlyel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és a Cordia-t ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Ettől függetlenül, a Cordia mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Például, ha Ön harmadik személy nevében jár el, jogosultak vagyunk kérni az Ön meghatalmazását és/vagy az érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan.

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amely jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra (sem reklámozási, sem egyéb célból). Kérjük, közölje velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról, vagy egy harmadik személy Önről jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre személyes adatot. A Tájékoztató elején kiemelt elérhetőségeinken léphet kapcsolatba velünk.

8. Adatbiztonsági intézkedések 

A Cordia az általa kezelt személyes adatokat az információkhoz való hozzáférés korlátozásával védi. Például csak azon személyek férhetnek hozzá az adatokhoz, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges.

9. Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok

Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve a Cordia ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az Ön részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Tájékoztatóban fentebb jelzett profilalkotás (reklámanyagok küldése, kapcsolódó lakáskeresési preferenciák kezelése) vonatkozásában Ön jogosult a Cordia részéről emberi beavatkozást kérni, valamint álláspontját a jelen pontban írt formában kifejezni, és azt a Cordia tudomására hozni, továbbá a profilalkotás eredményét követően hozott döntéssel szemben a Cordia-nál kifogással élhet. Ez esetben a Cordia a döntést emberi beavatkozással, az Ön által közöltek figyelembevételével kivizsgálja, ennek eredményéről pedig tájékoztatja.

Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az Ön kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az Ön személyazonosságát.

A személyazonosság igazolása elektronikus úton úgy történik, hogy Ön a megadott e-mail címére egy megerősítő linket kap, amelyen meg kell erősítenie az információkérését. A megerősítés azért fontos, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az információt kérő személy nem robot, a saját nevében jár el, a saját e-mail fiókjában erősíti meg a kérését, és valódi e-mail címet használ. A megerősítő link 48 óráig érvényes. A tájékoztatási határidő a megerősítéskor kezdődik. Amennyiben Ön 48 órán belül nem erősíti meg az információkérést, a link elévül, és új linket kell kérni.

A Cordia indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az Ön joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Cordia a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

Ha a Cordia nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

9.1 Az Ön hozzáférési joga

(1) Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az Ön joga, hogy kérelmezheti tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
g) ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

(3) Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri.

9.2 A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

9.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

(1) Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
e) a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Ön fiókjának törlésével kapcsolatos technikai szabályokat a kapcsolódó adatkezelési célnál találja.

(2) Ha a Cordia nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

9.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1) Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Cordia jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3) Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

9.5 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

A Cordia minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés- korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatjuk e címzettekről.

9.6 Az adathordozhatósághoz való jog

(1) Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Cordia, ha:

a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

(2) AAz adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

9.7 A tiltakozáshoz való jog 

(1) Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A reklámanyagok küldéséről való leiratkozáskor Ön a megadott e-mail címére egy megerősítő linket kap, amelyen meg kell erősítenie a kérését, hogy leiratkozhasson. A megerősítés azért fontos, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a leiratkozást kérő személy nem robot, a saját nevében jár el, a saját e-mail fiókában erősíti meg a kérését, és valódi email címet használ. A megerősítő link 48 óráig érvényes. A leiratkozás a megerősítéssel válik érvényessé. Amennyiben Ön 48 órán belül nem erősíti meg a leiratkozást, a link elévül, és új linket kell kérni.

(3) Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

(4) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

(5) Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

9.8 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (http://naih.hu/cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

9.9 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1) Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

(2) Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

(3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

9.10 Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1) Ön hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

(2) Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen per Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság (törvényszék) előtt is megindíthatja. A bíróságok (törvényszékek) illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu.

Korábbi Adatvédelmi Tájékoztatóink:
Utolsó módosítás: 2020. február 11.
2019. július 30.
2019. március 26.
2018. május 23.
2018. április 05.

Megtalálta, amire vágyik? További információra van szüksége?
Munkatársaink segítenek, írjon nekünk!

berloknek_header
exit_intent_bg-scaled